اسلب و صندلی های گردو

قیمت نهایی بعد از انتخاب پارچه و رنگ چوب مشخص می شود.

 • *انتخاب میز (اجباری)

  انتخاب ست

  *انتخاب رنگ

 • *کالیته 1 صندلی گردو W 248 رنزو

  *کالیته 2 صندلی گردو W 248 رنزو

  *کالیته 1 صندلی گردو W 260 رنزو

  *کالیته 2 صندلی گردو W 260 رنزو

  *کالیته 1 صندلی گردو W 261 رنزو

  *کالیته 2 صندلی گردو W 261 رنزو

  *کالیته 1 صندلی گردو W 274 رنزو

  *کالیته 2 صندلی گردو W 274 رنزو

  *کالیته 1 نیمکت دو نفره گردو

  *کالیته 2 نیمکت دو نفره گردو

  *کالیته 1 نیمکت سه نفره گردو

  *کالیته 2 نیمکت سه نفره گردو

در صورت عدم انتخاب پارچه و رنگ چوب ، قیمت معتبر نمی باشد.

محصولات مرتبط