مبلمان مدل افرا رنزو

قیمت نهایی بعد از انتخاب پارچه و رنگ چوب مشخص می شود.

  • انتخاب ست

    انتخاب رنگ چوب

  • *کالیته 1 کاناپه 3 نفره

    *کالیته 2 کاناپه 3 نفره

    *کالیته 1 مبل تک

    *کالیته 2 مبل تک

در صورت عدم انتخاب پارچه و رنگ چوب ، قیمت معتبر نمی باشد.

محصولات مرتبط