مبلمان مدل سلطان رنزو

قیمت نهایی بعد از انتخاب پارچه و رنگ چوب مشخص می شود.

 • انتخاب ست

  انتخاب رنگ چوب

 • *کالیته 1 کاناپه سه نفره

  *کالیته 2 کاناپه سه نفره

  *کالیته 1 کاناپه دو نفره

  *کالیته 2 کاناپه دو نفره

  *کالیته 1 مبل تک مدل ۵۱۵

  *کالیته 2 مبل تک مدل ۵۱۵

  *کالیته 1 مبل تک مدل ۵۲۱

  *کالیته 2 مبل تک مدل ۵۲۱

در صورت عدم انتخاب پارچه و رنگ چوب ، قیمت معتبر نمی باشد.

محصولات مرتبط