مبلمان مدل ماهک

قیمت نهایی بعد از انتخاب پارچه و رنگ چوب مشخص می شود.

 • انتخاب ست

  انتخاب رنگ چوب

 • *کالیته 1 کاناپه سه نفره

  *کالیته 2 کاناپه سه نفره

  *کالیته 1 کاناپه 2 نفره

  *کالیته 2 کاناپه 2 نفره

  *کالیته 1 مبل تک

  *کالیته 2 مبل تک

در صورت عدم انتخاب پارچه و رنگ چوب ، قیمت معتبر نمی باشد.

محصولات مرتبط