ناهارخوری مدل جانان رنزو

قیمت نهایی بعد از انتخاب پارچه و رنگ چوب مشخص می شود.

 • انتخاب میز (اجباری)

  * 

  انتخاب ست

  صندلی های پیشنهادی

  انتخاب رنگ

  * 

 • *کالیته 1 صندلی W 277 رنزو

  *کالیته 2 صندلی W 277 رنزو

  *کالیته 1 صندلی W 252 رنزو

  *کالیته 2 صندلی W 252 رنزو

  *کالیته 1 صندلی W 249 رنزو

  *کالیته 2 صندلی W 249 رنزو

در صورت عدم انتخاب پارچه و رنگ چوب ، قیمت معتبر نمی باشد.

محصولات مرتبط