ناهارخوری مدل سلطان رنزو

قیمت نهایی بعد از انتخاب پارچه و رنگ چوب مشخص می شود.

 • *انتخاب میز (اجباری)

  انتخاب ست

  261

  صندلی پیشنهادی

  *انتخاب رنگ

 • *کالیته 1 صندلی مدل 260

  *کالیته 2 صندلی مدل 260

  *کالیته 1 صندلی مدل 261

  *کالیته 2 صندلی مدل 261

  *کالیته 1 صندلی مدل 248

  *کالیته 2 صندلی مدل 248

  *کالیته 1 نیمکت 2 نفره

  *کالیته 2 نیمکت 2 نفره

  *کالیته 1 نیمکت 3 نفره

  *کالیته 2 نیمکت 3 نفره

در صورت عدم انتخاب پارچه و رنگ چوب ، قیمت معتبر نمی باشد.

محصولات مرتبط