ناهارخوری مدل W 274 رنزو

قیمت نهایی بعد از انتخاب پارچه و رنگ چوب مشخص می شود.

 • *انتخاب میز (اجباری)

  انتخاب ست

  صندلی های پیشنهادی

  *انتخاب رنگ

 • *کالیته 1 صندلی W 248 رنزو

  *کالیته 2 صندلی W 248 رنزو

  *کالیته 1 صندلی W 252 رنزو

  *کالیته 2 صندلی W 252 رنزو

  *کالیته 1 صندلی W 276 رنزو

  *کالیته 2 صندلی W 276 رنزو

  *کالیته 1 صندلی راش W 274 رنزو

  *کالیته 2 صندلی راش W 274 رنزو

  *کالیته 1 صندلی گردو W 274 رنزو

  *کالیته 2 صندلی گردو W 274 رنزو

در صورت عدم انتخاب پارچه و رنگ چوب ، قیمت معتبر نمی باشد.

محصولات مرتبط