ناهارخوری مدل W 275 رنزو

قیمت نهایی بعد از انتخاب پارچه و رنگ چوب مشخص می شود.

 • *انتخاب میز (اجباری)

  انتخاب ست

  *انتخاب رنگ

 • *کالیته 1 صندلی دسته دار W 275 رنزو

  *کالیته 2 صندلی دسته دار W 275 رنزو

  *کالیته 1 صندلی بدون دسته

  *کالیته 2 صندلی بدون دسته

در صورت عدم انتخاب پارچه و رنگ چوب ، قیمت معتبر نمی باشد.

محصولات مرتبط