ناهار خوری مدل ماهک رنزو

قیمت نهایی بعد از انتخاب پارچه و رنگ چوب مشخص می شود.

  • *انتخاب میز (اجباری)

    انتخاب صندلی

    *انتخاب رنگ

  • *کالیته 1 صندلی W 272 رنزو

    *کالیته 2 صندلی W 272 رنزو

در صورت عدم انتخاب پارچه و رنگ چوب ، قیمت معتبر نمی باشد.

محصولات مرتبط